Kira Sözleşmesi

 Başlıklar:

- Kira Sözleşmesi Örneği
- Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?
- Kira Sözleşmesi Damga Vergisi
- Kira Sözleşmesi Feshi
- Yabancı uyruklulara Ev Kiralarken Uyulacak Standartlar
- Detaylı Konut Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi, ev sahibi ve kiracı arasında düzenlenen her iki tarafın kiralanan mülkün hangi şartlar altında kullanılacağı ne kadar süreyle kiralanacağını yazılı olarak beyan eden bir akittir.

Siz de kira sözleşmesi örneği arıyor veya kira sözleşmesi pdf formatında sizin için hazırladık dilediğiniz gibi kira sözleşmesini indirip kullanabilirsiniz.

Ev kiralama aşamasında her iki taraf da çeşitli zorluklar yaşıyor. Ev sahibi, yıllarca yaptığı birikim sonucu aldığı eve iyi bir kiracı bulmak ister. Kiracıda kendisi için uygun ve anlayışlı bir ev sahibi arayışında oluyor.

Her iki tarafın da haklarını gözeten ve iyi hazırlanan bir kira kontratı ev sahibi içinde kiracı içinde hayatı kolaylaştıracak en önemli adımdır.

Hazırladığımız kira sözleşmesi 26 maddeden oluşuyor ve sizin de anlaştığınız ekstra detayları ekleyebileceğiniz alanları da mevcut. Siz de kendiniz için özel madde ekleyebilirsiniz.


Kira Sözleşmesini PDF olarak indir.


Detaylı Konut Kira Sözleşmesi PDF olarak indir.


Kira Sözleşmesi Örneği


Birçok kiracı veya ev sahibinin ihtiyacını karşılayacak bir kira sözlşemesi hazırladık. Sizde kendiniz için özeleştirip imzalayabilirsiniz.

Kira sözleşmesi 1. sayfa

Kira kontratı sayfa 2 veya kira sözleşmesinde bulunması gereken maddeler. Her iki tarasın hakları koruyan ve anlaştıkları her detayı ekleyebileceğiniz bir sözleşme hazırladık.

Kira sözleşmesi 2. sayfa

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?


Kira sözlşemesi dondurulmuş örneği inceleyerek sizde kira sözleşmenizi kolayca hazırlayabilirsiniz.

kira sözleşmesi doldurulmuş

Kira sözleşmesi sayfa 2 nasıl doldurulur.

kira sözleşmesi sayfa 2 nasıl doldurulur

Kira Sözleşmesi Damga Vergisi


Damga vergisi kanunu akitlerle ilgili kağıtlar başlığında sözleşmelerde uygulanacak damga vergileri oranları mevcuttur.

I. Akitlerle ilgili kâğıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)

Kira sözleşmelerinde damga vergisi yıllık kira üzerinden hesaplanır veya siz 5 yıllık sözleşme imzaladınız bu durumda 5 yıllık kira üzerinden damga vergisi hesaplanacak.

Bu durumda kira sözleşmesi damga vergisi şöyle hesaplanır:

Aylık kira bedeli: 15.000 TL
1 yıllık kira bedeli: 180.000 TL
Damga vergisi: Binde 1,89
Kira Sözleşmesi damga vergisi hesaplama: 180.000*0,00189 = 340,20 TL

Kefilli damga vergisi: Binde 1,89+9,48=0,011,37
Kefilli Damga Vergisi Hesaplama: 180.000*0,01137 = 2046,60 TL

Kar amacı gütmeyen gerçek kişilere (dernek ve vakıflar) bir yerleşim yerinin kiralanması durumunda kira sözleşmesi damga vergisine tabi değildir.

Kira Sözleşmesi Feshi


Kira sözleşmesini feshetmek için uygulanacak birkaç yöntem vardır.

Kiracı imzaladığı kira sözleşmesinin sona ermesine 15 gün kala yazılı bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini diğer tarafa bildirir ve süre dolunca sözleşmeyi sonlandırmış olur.

Bu bildirimi yapmazsanız sözleşme kendiliğinden uzamış olur. Bilginiz olsun.

Hukuki olarak elinizin güçlü olmasını isterseniz bildirimi noter kanalı ile yapabilirsiniz.

Ev sahibinin bildirim yolu ile sözleşmeyi fesih hakkı ancak ve ancak 10 yıllık uzama süresinin sonu için söz konusu olabilir.

Ev sahibi 10 yıllık uzama süresinin bitiminden en az üç ay önce yazılı bildirimde bulunmak şartıyla hiçbir sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.

Kiracı ile kiraya veren arasında imzalanan kira sözleşmesinde, kira sözleşmesinin süresine dair herhangi bir husus belirtilmemiş ise sözleşme belirsiz süreli olacaktır.

Kural olarak belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiracı, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle dilediği zaman sözleşmeyi sona erdirebilir.

Kira sözleşmelerinin feshedilmesi için kullanılacak diğer bir yöntem ise kiraya verenden kaynaklanan sebepler veya kiralanan mülkten dolayı kontrat sonlandırılabilir.
Kiraya verenin ihtiyaçları değişirse, örnek olarak Almanya’dan oğlu gelecekse bu durumu kiracıya yazılı olarak bildirir ve gerekli süreler sonunda kira sözleşmesi sonlandırılır.

Ancak burada sunulan gerekçe uygulanmazsa yani Almanya’dan oğul gelip eve yerleşmezse kiracı bu durumu mahkemeye götürüp uğradığı zararı ev sahibinden talep edebilir. Sunulan gerekçenin doğru olması önemlidir.

Mülkte büyük bir tadilat veya yıkım yapılacaksa kiracıya bu bildirilip evden çıkması istenebilir. Tadilat küçük ise yani kiracının evi kullanmasına engel değilse kira sözleşmesi sonlandırılamaz.

Mülk sahibi mülkü başka birine satışını gerçekleştirirse ve yeni mülk sahibi mülkü kendi ihtiyaçları için kullanacaksa da kira sözleşmesi sonlandırılabilir.

Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle de kira sözleşmesini sonlandırabilir.

İki haklı ihtar: Örneğin 1 yıllık kira sözlşemesi imzaladınız ve bu bir yıllık sürede kiracıya yapılan iki haklı ihtar kira sözleşmesinin fesih gerekçesi olabilir.

Tahliye taahhüdü: Kira sözleşmesi ile kiracının mülkü ne zaman tahliye edeceği yazılı olarak beyan edilmesine rağmen tahliye etmiyorsa kiraya veren kira sözleşmesini taahhüt edilen tahliye tarihinden itibaren bir ay içinde dava açarak veya icraya başvurarak sona erdirebilir.

Borçlar Kanunu Sözleşme Feshi İle İlgili Maddeler


F. Sözleşmenin sona ermesi

I. Sürenin geçmesi

MADDE 327- Açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer.

Taraflar, bu durumda, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.

II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi

1. Genel olarak
MADDE 328- Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Fesih dönemlerinin hesabında, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi esas alınır.

Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.

2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında
MADDE 329- Taraflardan her biri, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini yerel âdette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir âdetin bulunmaması durumunda, altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir.

3. Taşınır kiralarında

MADDE 330- Taraflardan her biri, bir taşınıra ilişkin kira sözleşmesini üç gün önceden yapılacak fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.

Kiraya verenin meslekî faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan taşınır bir malın kiracısı, kira sözleşmesini, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önceden yapacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir. Bu durumda kiraya verenin, zararının giderilmesini isteme hakkı yoktur.

III. Olağanüstü fesih

1. Önemli sebepler (1)
MADDE 331- Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.

Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.

2. Kiracının iflası
MADDE 332- Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflas ederse kiraya veren, işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir.

Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir.
___________
(1) Bu madde 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Kanunlar, Nisan 2018 (Ek-101)

3. Kiracının ölümü
MADDE 333- Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler.

G. Kiralananın geri verilmesi

I. Genel olarak
MADDE 334- Kiracı kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Kiracının, sözleşmenin sona ermesi hâlinde, sözleşmeye aykırı kullanmadan doğacak zararları giderme dışında, başkaca bir tazminat ödeyeceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme
MADDE 335- Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Bu bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı hâlinde, kiracının sorumluluğu devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Yabancı Uyruklulara Ev Kiralarken Uygulanacak Standartlar


Ülkemizde epey yabancı uyruklu insan ikamet etmektedir. Bu insanlar ya satın aldıkları evlerde ikamet ediyor ya da ev kiralama seçeneğini seçiyor.

İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre sadece İstanbul’da 1 milyondan fazla oturma izni olan yabancı uyruklu insan mevcut.
Doğal olarak bu insanlara ev kiralayan ev sahiplerinin cevaplanması gereken birçok sorusu oluyor.

Gelin beraber bu sorulara tek tek cevap verelim.

Sorulara geçmeden önce yabancı uyruklu birine ev kiralamadan önce veya kira sözleşmesi imzaladınız. Şimdi hemen en yakındaki polis karakoluna gidip evinizi kiralayacağınız kişi hakkında bilgi vermelisiniz.

Bu bildirimi yaparken yabancı uyruklu kişi ile beraber gidebilir veya pasaport fotokopisi ile yabancı uyruklu kişinin hangi adreste ve ne kadar süreyle kalacağı hakkında polise bildirim yapmalısınız. Bu yasal olarak bir zorunluluk geciktirmen uygulayın.

1- Yabancı uyruklulara ev kiralarken Türk vatandaşlarıyla imzaladığım kira sözleşmesini yapabilir miyim?


Evet, sözleşmede T.C. Kimlik No olanına evi kiralayacağın kişinin pasaport numarasını yazman ve pasaportun bir fotokopisini sözleşmeye eklemen yeterli.

2- Evi kiralayacağım kişi için kendi dilinde kira sözleşme hazırlamalı mıyım?


Özellikle böyle bir talep varsa, pasaport sahibi ile birlikte noter huzurunda yeminli bir tercümandan destek alarak sözleşme yapmanız ve yabancı uyruklu kişinin pasaportunuda Türkçe’ye tercüme ederek noter huzurunda işlemlerinizi yapabilirsiniz.

3- Kira sözleşmesini başka bir para birimi ile yapabilir miyim?


Evet, ancak sözleşmeyi yabancı para ile yaptıysanız, 5 yıl süre ile kira artışı yapılamıyor. Ayrıca sözleşmenin yapıldığı para birimi Türk Lirası karşısında aşırı değer kazanırsa bu durumda da kiracının bu durumu mahkemeye götürme hakkı mevcut.

4- Evi kiraya verdiğim yabancı uyruklu kişi hakkında emniyet müdürlüğüne bildirimde bulunmazsam para veya hapis cezası var mıdır?


Para cezası var bin TL den fazla bir para cezası var. Ayrıca bu kişinin işleyeceği bir suçta da sizin kiraladığınız evde oturduğu tespit edilirse sizde bu suça ortaklıktan yargılanabilirsiniz.

Emniyet müdürlüğüne bildirim yapmayı ihmal etmeyin.

Kira Sözleşmesi İçeriği


1- Kiracı kat mülkiyeti kanununa uymayı aynen kabul ve taahhüt eder.
2- Kiracı kiralananı kısmen veya tamamen başkasına devir veya ciro edemez.
3- Kiracı kiralanan gayrimenkulde mal sahibinin haberi ve izni olmadan tadilat yapamaz.
4- Kiracı kira bedelini en geç ait olduğu ayın ilk ………… gününde ve her ay peşin olarak ödemeyi taahhüt eder.
5- Kira bedelinin belirtilen sürede ödenmemesi halinde ……. oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Bir ayın kirasının ödenmemesi halinde müteakip ayların kiraları muacceliyet kesbeder Ayrıca tahliye sebebidir.
6- Kira bedeli TR………………………………………………….. Iban numaralı banka hesabına mal sahibi adına yatırılacaktır.
7- Kiracı, kontrat bitiminde kira bedelini TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksine) göre veya %.......... oranında artırmayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.
8- Elektrik, su, doğalgaz, kalorifer, güvenlik, bakım onarım masrafları, apartman veya siteye ait tüm giderler ile çevre temizlik vergisi kiracıya aittir. Ödenmemesi tahliye sebebi sayılır.
9- Kiracı apartman veya site yönetiminin alacağı kararlara aynen uyacaktır.
10- Kiracı kiralananı boşaltmak istediği takdirde en az 15 (onbeş) gün evvelinden mal sahibine ulaşacak şekilde bildirmeyi taahhüt eder.
11- Kiracı peşinat olarak …………...₺ (yazı ile)…………………………………………………….. mal sahibine ödemiştir.
12- Kiracı depozito olarak ………….₺ (yazı ile)......................................................................... mal sahibine ödeme yapmıştır.
13- Kiracı mal sahibine vermiş olduğu peşinat ve depozitten fazi veya herhangi bir fazlalık talep edemez. Depozito bedeli üç aylık kira bedelini geçemez. (Borçlar Kanunu Madde 342)
14- Kiracı mal sahibine vermiş olduğu peşinat ve depozitoyu yapacağı tamirata mahsup edemez.
15- Kiracı kiralanan gayrimenkulü tahliye ederken vermiş olduğu zarar ve ziyana ait meblağ ile ödenmemiş bulunan elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet, kalorifer, aidat ve güvenlik borçları mal sahibi tarafından depozitodan mahsup edilir. Eğer verilen depozito yeterli olmazsa kalan borçları ödemeyi kiracı sözleşmeyi imzalayarak kabul ve taahhüt eder.
16- Sözleşme başlangıç tarihine kadar tüm gider ve borçlar mal sahibine aittir.
17- Sözleşme başlangıç tarihinden sonra tahakkuk eden tüm gider ve borçlar kiracıya aittir.
18- Kiralanan gayrimenkule tahakkuk edecek stopaj vergisi kiracıya aittir.
19- Kefilin kefaleti müşterek ve müteselsil olup, kefil sözleşmenin başlangıcındaki kira dönemi ve belirlenen süre için kefaletin mevcudiyetinin devamını beyan ve imzası ile kabul ve taahhüt eder.
20- İş bu sözleşme ………………… (yazı ile)....................................... yıllıktır.
21- Sözleşmenin sona ermesinden 15 (onbeş) gün evvel taraflar yazılı olarak ihbarda bulunmadıkları sürece kontrat yenilenmiş kabul edilir.
22- Taraflarca kira sözleşmesinde yazılı adresler kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilir.
23- Adreslerdeki değişiklik taraflara yazılı olarak bildirilmediği takdirde sözleşmede yazılı adreslere yapılan tebligat muteber sayılacaktır.
24- Aşağıda imzaları bulunan mal sahibi, kiracı ve kiracı kefili yukarıdaki tüm maddeleri herhangi bir tazyike maruz kalmadan okuyup imzalamak suretiyle kabul etmişlerdir.
25- Kefilin kefaleti kiracı kiralanan mülkte oturduğu müddetçe devam eder.
26- İş bu kira sözleşmesinde yer almayan hususlar hakkında 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri geçerlidir.


İş bu kira sözleşmesi …….. maddeden ibaret olup ………. nüsha düzenlenip muhatapların her birine bir nüsha verilmiştir. İhtilaf halinde ………………………………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.


MAL SAHİBİ

KİRACI

KEFİL
T.C.Kimlik No:


KONUT KİRA SÖZLEŞMESİMadde 1 - TARAFLAR

İşbu kira sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır),

Kiraya Veren Adres: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
adresinde mukim

Kiraya Veren Ad Soyad / Ünvan: _______________________________________________
_________________________________________________________________________
T.C. Kimlik No: / Vergi No ve Dairesi: ____________________________________________

(bundan böyle “Kiraya Veren” olarak anılacaktır)

VE

Kiracı Adres: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
adresinde mukim

Kiracı Ad Soyad / Ünvan: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
T.C. Kimlik No: / Vergi No ve Dairesi: ___________________________________________

(Bundan Böyle “Kiracı” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

Kiraya Veren ve Kiracı bundan sonra tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

Madde 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Aşağıda belirtilen adreste yer alan ve aşağıdaki şartlar dahilinde belirtilen mülkün Kiraya Veren tarafından Kiracı'ya kiralanması işbu Sözleşme'nin konusunu teşkil etmektedir. Kiralanan konutun (bundan böyle "mecur" olarak anılacaktır.) adres bilgisi şu şekildedir:

Kiraya Verilen Konutun Adresi: ________________________________________________
_________________________________________________________________________

Madde 3 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ


İşbu sözleşme ______________ tarihinden itibaren ______ yıl süre ile geçerli olacaktır: Bu kira sözleşmesi belirtilen sürenin sonuna kadar geçerliliğini koruyacaktır. Kiracı, Sözleşme'nin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce yazılı bildirimde bulunmadıkça, işbu Sözleşme ayrıca herhangi bir işleme ya da bildirime gerek olmaksızın aynı şartlarla ve süre ile kendiliğinden uzamış olacaktır. On yıllık uzama süresi sonunda Kiraya Veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Madde 4 - KULLANIM ŞEKLİ

Kiralanan, mecur konut dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz. Kiracı amaç dışı kullanım için Kiraya Veren’den yazılı izin almak zorundadır. Kiraya Veren’in izin vermemesi halinde Kiracı hakkın kötüye kullanıldığı iddiasında bulunamaz, zarar ziyan talep edemez. Kiracı bu hükme aykırılığın kesin tahliye nedeni olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

Madde 5 - KİRA BEDELİ


A- Kira sözleşmesinin _____ yıl süreyle geçerli olacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. Sözleşmeye göre kira bedeli ______ aylık dönemlerde ödenecek olup, mecurun aylık kirası ______________ ( yazı ile: _____________________________________________ ) ‘dir.______________ para birimi ile ödenecektir. Kira bedeline KDV dahil değildir.

B- Kiraya Veren, kiralama bedeline mahsuben, Kiracı'dan __________ TL kapora almıştır.

Bu sözleşme imzalandıktan sonra, Türk Borçlar Kanunu'nun 178. maddesine göre, taraflardan Kiracı, bu mecuru kiralamaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaporayı geri alamayacaktır. Kiraya Veren mecuru kiraya vermekten vazgeçerse, kaporayı iade edecek ve kapora miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.

C- Kiracı kira bedelini en geç ayın _______ gününde yatırmalıdır.

D- Kiracı kirayı aşağıda belirtilen banka hesabına yatıracaktır.

Banka Adı:_________________________________________________________________
Hesap Sahibi Ad Soyad:______________________________________________________
Iban No: TR _______________________________________________________________

Kira sözleşmesinin belirlenen bitiş süresinde sonra kendiliğinden yenilenmesi halinde kira dönemlerinin aylık kira bedeli artışı takip eden yeni kira dönemi başında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE artış oranında artırılacaktır. Kira artış oranı TÜFE artış oranını geçemez.

Madde 6 - DEPOZİTO

A- Kiracının, işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülüklerinin teminatı olmak üzere depozito bedeli __________ TL olarak belirlenmiştir. (Depozito 3 aylık kira miktarını aşamaz)

B- Depozito bedelinin ödemesi sözleşme imzalama tarihinde Kiraya Veren’e yapılacaktır.

C- Sözleşmenin devamı süresince her ne sebeple olursa olsun depozito Kiracı tarafından geri istenemez, herhangi bir ödemeye mahsup edilemez, faize tabi tutulamaz. Kiracı herhangi bir kira bedelini veya herhangi bir tutarı mevcut depozitosunu karşılık göstermek sureti ile ödemekten imtina edemez. Gerekli borç ve zararlar indirildikten ve çıkış tarihine isabet eden elektrik, su, çevre temizlik vergisi, telefon ücretleri vergileri ve yönetim giderleri ödendikten sonra kalan bakiyesi, kiracının mecuru tamamen tahliyesi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Kiracı’ya iade olunur. Bu kiracı tarafından ödenen depozito borç ödemelerine yetmezse Kiracı veya varsa müşterek müteselsil borçlu ve kefilden tahsil yoluna gidilir.

Madde 7 - GECİKME FAİZİ

Kiracı, işbu sözleşmeden doğan tüm yükümlülük, borç ve ödemelerini tam ve eksiksiz olarak süresinde yerine getirmediği takdirde aylık bazda faiz işleyecektir. Aylık işleyecek faiz için belirlenen faiz oranı ise % ____ olarak belirlenmiştir. Kiracı, belirlenen sıklıkta uygulanacak faiz oranında gecikme ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Gecikme faizi kanunen talep edilebilecek olan faizden ayrıdır ve kiracı herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın faizin işlemeye başlayacağını kabul ettiğini taahhüt eder.

Madde 8 - KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A- Kiracı mecuru kullanırken iş bu Sözleşmeden kanundan doğan tüm mali, hukuki, teknik ve idari yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

B- Mecur, amacı olarak belirtilen (konut) dışında başka bir amaçla; ofis, münhasıran depo, showroom, fabrika satış mağazası, seri sonu mağazası, defolu mallar mağazası, imalathane, atölye vb. faaliyetler için kullanılamaz ve kullandırılamaz. Kiracı amaç dışı kullanım için Kiraya Veren’den yazılı izin almak zorundadır.

C- Kiracı ortak kullanım yerlerinde, Kiraya Veren’in ya da bina yönetiminin koyacağı yazılı kurallara ve güvenlik talimatlarına uymakla yükümlüdür. Öte yandan Kiracı gerek ortak mahallerde ve gerekse mecurda yapılacak her türlü bakım, onarım, yenileme, temizlik vb. işlerin yapılması sırasında Kiracı mahallinden yapılacak işler ve işlemler için muavafakat edeceğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir.

D- Kiracı, mecuru en iyi bakım ve onarım durumunda muhafaza edip tahliye halinde ise boş, hasarsız, temiz, bakımlı ve iyi durumda teslim edecektir. Mecurda bakım ve acil onarım yapılması gereken durumlarda, Kiracı, Kiraya Veren’e derhal izin verecektir. Aksi taktirde doğacak zararlardan Kiracı sorumludur.

E- Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), masrafları Kiraya Veren tarafından karşılanacak ve Kiraya Veren adına yaptırılacaktır.

F- Kiracı, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, Kiraya Veren’in ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.

G- Kiracı, mecuru komşuların huzurunu bozacak şekilde kullanmamayı, dışarıya taşacak şekilde müzik ve ses yayını yapmamayı, herhangi bir tarzda gürültüye sebep olmamayı, toz ve koku çıkaracak hareketlerden ve benzeri davranışlardan kaçınmayı taahhüt etmiştir.

H- Kiracı, kiralanan yerin temizliğini yaparken, ortak kullanım alanlarını kirletmemeyi ve Kiraya Veren tarafından konulan temizlik kaidelerine riayet etmeyi taahhüt eder.

I- Kiralanan yerin gerek müstakil tüm giderleri (elektrik, su, ısıtma, abonelik, güvence bedeli v.b.) ve gerekse taşınmazın bulunduğu taşınmaza ilişkin temizlik, güvenlik vb. her türlü genel gidere, aidata katılım yükümlülüğü Kiracıya aittir. Kiracı, idarece istenen teminat ve depozitoları yatırarak kendi adına sayaçları kullanıma açtıracak ve tahliye anında ilgili kuruma olan borçlarını ödeyerek, teminatını geri alacak ve sayaçlarını kapatacaktır. Kiracı, bu giderleri ödediğini ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine Kiraya Veren'e vermek zorundadır.

J- Kiracı, kendisine kiralanan bağımsız bölümü, kendi sınırları içinde kullanır ve her taraftan ve nasıl olursan olsun en ufak biçimde dahi olsa kendisine tahsis edilen mekanın sınırları dışına taşamaz.

K- Kiracı'nın mecurda hayvan beslemesi için bina veya site yönetiminin kararlarına uyacağını taahhüt eder. Mecurda hayvan beslenmesi için Kiraya Veren’den yazılı onay almak zorundadır.

L- Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise Kiraya Veren’e o halde teslim etmeye mecburdur. Ancak mecurda, giderilmesi Kiraya Veren’in sorumluluğu kapsamında bulunan herhangi bir arıza veya hasar meydana gelirse, Kiracı durumu Kiraya Veren’e yazılı olarak ihbar edecektir. İhbar yapmadan, kiracının kendiliğinden yapacağı harcamalardan Kiraya Veren sorumlu olmayacaktır. Kiracı Kiraya Veren’in muvaffakatı çerçevesinde anlaşarak, kiralananda bir takım faydalı tadilat, tamirat ve dekorasyon yapabilir. Tahliye sırasında Kiraya Veren’in seçimlik hakkı yapılan anlaşma ile sınırlı olacaktır.

M- Kiracı, işbu Sözleşmedeki koşullardan herhangi birine aykırı hareketinin sözleşmeyi fesih nedeni olacağını ve kendisine yazılı olarak verilen makul bir sürede durumu düzeltmediği takdirde, Kiraya Veren’in Sözleşmeyi derhal feshedebileceğini kayıtsız şartsız kabul etmiştir.

Madde 9 - ZARAR, ZİYAN, HASAR VE NOKSANLARIN TAZMİNİ

Demirbaş eşya, armatür, aksesuar, tesis tesisat ve teçhizatlara ve mecurun herhangi bir kısmına, Kiracı' nın hata, kusur veya ihmali sebebiyle vaki olacak her türlü doğrudan zarar, ziyan hasar ve noksanlıklar Kiracı tarafından evsaf ve görüntü ahengine uygun olarak tazmin edilecektir. Hasar, kusur, zarar, ziyan ve noksan mevcudiyeti Kiracı veya temsilcisi tarafından mahallinde tespit olunur. Kiracı bu tespitte bulunmadığı veya tespiti engellediği takdirde gıyabında yapılacak tespite itiraz edemez. Kiraya Veren bu tespitlere göre mecuru eski haline getirmek için gerekli tamir, tadil, tebdil veya yenileme yaptırmak ve tutarının da tamamı için Kiracı'ya rücu etme hakkını saklı tutar.

Madde 10 - DEKORASYON, MECURUN TADİLAT ve BAKIMI

A- Kiracı mal sahibinin yazılı onayı olmadan bakım ve onarım amaçlı dahi olsa mecurda herhangi bir tadilat yapamaz.

B- Kiracı mecurun ana yapısına zarar vermeksizin, kullanım amacına ve onaylı mimari projeye ve bina projesine uygun olarak bakım ve onarım amaçlı tadilat yapacaktır. Mecurun bakım ve onarımı adına yapılan masraflar Kiraya Veren’e ait olacaktır. Kiracı'nın tadilat nedeniyle yaptığı masrafları Kiraya Veren'den rücu etme ya da kira bedelinden mashup etme hakkı saklıdır.

C- Kiracı mal sahibinin yazılı onayı olmadan mecuru güzelleştirmek ya da değiştirmek amacıyla dekorasyon yapamaz.

D- Kiracı isterse, Kiraya Veren’in de onayıyla, mecurun ana yapısına zarar vermeksizin, kullanım amacına ve onaylı mimari projeye ve bina projesine uygun olarak mecuru güzelleştirmek ya da değiştirmek amacıyla dekorasyon yapacaktır. Kiracı’nın, mecuru güzelleştirmek adına yaptığı masraflar Kirya Veren’e ait olacaktır. Kiracı'nın dekorasyon amacıyla yaptığı masrafları Kiralya Veren’'den rücu etme ya da kira bedelinden mashup etme hakkı saklıdır.

E- Kiracı, kolon, tavan ve tabanlardaki sabit kaplama ve döşemeler ile mecurun mütemmim cüzü ve/veya demirbaşına zarar verecek şekilde dekorasyon yapamaz.

F- Kiraya Veren, mecurun bakım, onarım ve yenileme işlerinin yanı sıra donatım ve tesisat giderlerini de ödeyecektir.

G- Kiraya Veren mecurda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve Kiracı’dan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında, Kiracı'nın kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin talepleri Kiraya Veren tarafından kabul görmez.

H- Kiracı kira dönemi sonunda veya herhangi bir nedenle tahliye halinde, varsa taşınmaza bedelini kendi ödeyerek ve kira bedelinden mahsup edilmeyen, ilave ettiği taşınabilir parçaları arzu ederse alıp götürebilecek veya taraflar anlaşmaya varabilirse bedel karşılığı Kiraya Veren’e bırakabilecektir.

I- Kiracı, mecurda yapacağı her türlü tadilattan kaynaklı hukuki sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, bu tadilatlar nedeniyle mecura, binanın ortak alanlarına, üçüncü kişilere vereceği zararlar ile mal sahiplerinin uğrayacağı zararları gidermeyi, bu surette kiralananda imar mevzuatına ve kiralananın onaylı mimari projesine aykırı olarak tadilat yapılması halinde bu tadilatlardan kaynaklı her türlü mali ve hukuki sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, yapılacak olan sabit ya da geçici her türlü imalat, eklenti, branda, tente ve benzeri eklentiler sebebiyle Belediye ve/veya herhangi bir özel ya da resmi kurum tarafından tahakkuk edilen ceza, zarar vs. bedeli ve mal sahibinin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal gidermeyi gayri kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

Madde 11 - SÖZLEŞMENİN VE MECURUN DEVRİ

A- Kiracı, Kiraya Vere'in yazılı ön izni olmadan kiralanan yeri kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edemez, 3. kişilere kullandıramaz, işgal ettiremez, ortaklaşa veya işbirliği halinde kullanamaz. Kiraya Veren'in yazılı izniyle kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde Kiracı'nın yerine geçer. Devreden Kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulamaz, kira sözleşmesinin bitimine kadar devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.

B- Alt kiracı, mecuru Kiracı'ya tanınan amaçtan başka biçimde kullandığı takdirde Kiracı, Kiraya Veren’e karşı sorumlu olur. Bu durumda Kiraya Veren, Kiracı'ya karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya karşı da kullanacaktır.

C- Kiracı bu sözleşmeyi, bu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini, Kiraya Veren’in yazılı ön izni olmadan başkasına doğrudan veya dolaylı olarak devir ve temlik edemez. Gerçek şahsın kiracı olması ve tarafların boşanması durumunda kira akdinin işbu sözleşmeye taraf olmayan şahsa devri tahliye sebebidir.

Madde 12 - SÖZLEŞME SONU YÜKÜMLÜLÜKLER

A- Sözleşmenin sonunda Kiracı, mecuru, mütemmim cüzleri ve müştemilatları ile birlikte Sözleşmenin başladığı günkü durumunda ve ayrıca aşağıda belirtildiği şekilde Kiracı veya Kiraya Veren tarafından sonradan yapılan ve mecurdan ayrılmayan parçaları da herhangi bir ücret istemeden Kiraya Veren’e bırakmak suretiyle tamamen tahliye edip boş, eksiksiz ve hasarsız olarak Kiraya Veren’e teslim etmek zorundadır. Kiracı bu süre içinde kiralanan yeri boşaltmadığı takdirde; her türlü masraf Kiracı'ya ait olmak ve meydana gelebilecek zarar ve ziyandan Kiracı'nın sorumlu olması kaydı ve şartı ile, Kiracı'ya ait tüm taşınır malları taşıtmaya ve alanı boşaltmaya Kiraya Veren yetkilidir.

B- Mecur, Sözleşme hükümlerinin sona ermesi halinde Kiraya Veren’e boş, hasarsız, boyalı ve bakımlı olarak teslim edilecektir. Kiracı, kolon, tavan ve tabanlardaki sabit kaplama ve döşemeler ile mecurun mütemmim cüzü ve/veya demirbaşı haline gelmiş şeyler hariç olmak üzere mecurda yaptığı ekleri, aplikleri, perdeleri, konsolları, halıları ve sair taşınabilir, demonte hale getirilebilir mefruşat ve teçhizatı ve bedeli kendi tarafından ödenmiş ve kira bedelinden mahsup edilmemiş her türlü dekorasyonu sözleşmenin sona ermesinden sonra mecura zarar vermeden söküp götürebilir. Sökme işleminden doğan bütün zararlar Kiracı'ya aittir. Kiracı sözleşmenin sona ermesinden itibaren sökmediği bu tür ekleri Kiraya Veren’e ücretsiz bir şekilde bırakmış sayılır ve bu nedenle hiç kimseden hiçbir sebeple bir talepte bulunamaz, kira bedelinden mahsup talep edemez.

C- Kiraya Veren, geri verme sırasında mecurun durumunu gözden geçirecek ve Kiracı'nın sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları yazılı olarak bildirecektir. Teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde, sözleşme sona erse bile Kiracı'nın sorumluluğu devam eder. Kiraya Veren’in kanundan doğan hakları saklıdır.

D- Gerekli borç ve zararlar indirildikten ve çıkış tarihine isabet eden elektrik, su, çtv, telefon ücretleri vergileri ve yönetim giderleri ödendikten sonra kalan depozito bakiyesi, Kiracı'nın mecuru tamamen tahliyesi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Kiracı’ya iade olunur.

Madde 13 - OTOPARK KULLANIMI


Kiracı, otopark katlarının ve diğer park yerlerinin kullanımında, Kiraya Veren'in ve bina yönetiminin belirleyip duyuracağı esaslar dahilinde hareket edecektir. Kiracı, kendisine tahsis edilen kapalı ve açık park alanları haricinde misafirlerin ve diğer üçüncü kişilerin otopark kullanımına müsaade etmemekle yükümlüdür.

Madde 14 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR

A- Kanuni ve diğer hukuki düzenlemelerden, idari tasarruftan veya mahkeme kararından doğacak, gerek mecurun kullanılması veya gerekse binanın kullanılması veya ondan yararlanılması ile ortaya çıkabilecek ilgili her türlü vergi ve harçlar Kiraya Veren tarafından ödenecektir.

B- Kanuna göre mecura ait yıllık emlak vergisi Kiraya Veren tarafından ödenecektir.

C- İşbu Sözleşmenin Damga Vergisi ve diğer harçların tamamı Kiraya Veren tarafından ödenecektir.

Madde 15 - ADİ KEFALET

İşbu sözleşmeyi imzalayan kefilin kefaleti, işbu sözleşmede belirtilen tüm yükümlülükler dahil ancak _________ TL ile sınırlıdır. Sözleşmenin yenilenmesi bakımından, kefilin sorumluluğu bu kira sözleşmesinde belirtilen kira süresi sonunda sona ereceğinden, yenilenen kira dönemlerinde kefilin sorumluluğu devam etmez. Kefilin kefaleti bu sözleşmede belirtilen tüm Kiracı borçlarını kapsamaktadır. Kanunda yazılı nedenlerle kefilin değiştirilmesi gereken hallerde Kiracı'ya yapılacak tebligatı müteakip yedi (7) gün içerisinde yeni muteber, kefil gösterilmemesi veya kefil göstermemekte ısrar edilmesi, Sözleşmenin feshi sonucunu doğurur.

Madde 16 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

A- İşbu sözleşme ile Kiracı'ya yüklenen mükellefiyetlerin Kiracı tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilmediğinin tespiti halinde, Kiraya Veren Kiracı'ya mükellefiyetlerini yerine getirmesi için uygun süre verir. Bu süreye rağmen Kiracı gereğini yapmadığı takdirde sözleşme Kiraya Veren tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.

B- Mecurun açıkça kötü kullanılması halinde, Kiraya Veren sözleşmeyi feshedebilir ve Kiraya Veren'in kanunlardan ve özellikle Türk Borçlar Kanunu hükümlerinden doğan tazminat hakları saklıdır. Kiracı sözleşmenin bu şekilde feshi nedeniyle Kiraya Veren'den herhangi bir talepte bulunamaz.

C- Kiracı'nın işbu sözleşme ile kiraladığı mecurda sadece Kiracı tarafından belirtilen amaçla kullanım yapacağını Kiraya Veren'e beyan ve taahhüt ettiğinden, Kiraya Veren mecuru bu beyan ve taahhüt üzerine Kiracı'ya kiralamıştır. Dolayısıyla Kiracı'nın herhangi bir nedenle belirtilen amaçla kullanım yapmaması durumunda Kiraya Veren'in tek taraflı olarak iş bu kira sözleşmesini fesih edebileceğini Kiracı kabul etmiştir.

D- Kiracı, Sözleşme'nin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce yazılı bildirimde bulunmadıkça, işbu Sözleşme ayrıca herhangi bir işleme ya da bildirime gerek olmaksızın aynı şartlarla ve süre ile kendiliğinden uzamış olacaktır. On yıllık uzama süresi sonunda Kiraya Veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

E- Olağanüstü fesih halleri:
a- Önemli Sebepler (TBK madde 331): Taraflardan her biri için kira sözleşmesinin devamının çekilemez hale gelmesi durumunda sözleşme yasal fesih bildirim sürelerine uyularak feshedilebilir.

b- Kiracının İflası (TBK madde 332): Kiracının kiralananın tesliminden sonra iflas etmesi halinde, Kiraya Vren, kira bedelleri için güvence talep etme hakkına sahiptir. Yazılı olarak verilen makul süre içerisinde Kiracı tarafından güvence verilmemesi durumunda Kiraya Veren kira sözleşmesini hemen feshedebilir.

c- Kiracının Ölümü (TBK madde 333): Kiracının ölmesi durumunda, mirasçıları yasal fesih sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 17 - TEBLİGAT ADRESLERİ

Kiraya Veren’in ve Kiracı'nın yukarıda yazılı olan adresleri geçerli tebligat adresleridir. Sözleşmeyi müteakip mecura yapılacak tebligatlar da Kiracı için tebligat adresine yapılmış sayılacaktır. Kiracı'nın tebligat adresinde olabilecek değişiklikler, değişimi takip eden 3 (üç) gün içerisinde Kiraya Veren’e yazılı olarak bildirilecektir. Bildirilmediği takdirde mecura ve/veya sözleşmedeki adrese yapılacak tebligatlar Kiracı'ya yapılmış olarak kabul edilecektir.
Kirya Veren’in tebligat adresinde olabilecek değişiklikler, değişimi takip 3 (üç) gün içinde Kiracı’ya yazılı olarak bildirilecektir. Bildirilmediği takdirde sözleşmedeki adrese yapılacak tebligatlar Kiraya Veren’e yapılmış olarak kabul edilecektir.

Taraflar bildirimleri her zaman yazılı olarak yapmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Madde 18 - YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme her iki tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İş bu kira sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında 6898 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri geçerlidir.

İşbu sözleşme, taraflarca ve kefilce tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

KİRAYA VEREN


Ad Soyad / Ünvan ve Yetkili Kişi Ad Soyad:


İmza:KİRACI


Ad Soyad / Ünvan ve Yetkili Kişi Ad Soyad:


İmza:KEFİL (Kefil imzasının altına “_________ tarihinden itibaren üst sınırı _____ TL olmak şartı ile Kiracı'ya kefil olduğumu kabul ve taahhüt ederim." cümlesini mutlaka el yazısı ile yazmalı)


Kefil Ad Soyad:


İmza:

Yorum Gönder

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Bİrşeyler yaz Enter'a bas